RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 13.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawki w tekście

Statut Stowarzyszenia Rodzin Chorych Na Zespół Marfana Oraz Inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie

STOWARZYSZENIE MARFAN POLSKA - (skr?t nazwy Stowarzyszenia)

Gdynia - Marzec 2011 - Statut aktualny -

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓ,LNE

§, 1.
1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zesp?ł Marfana oraz Inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie - Pom?żmy Naszym Dzieciom", dalej zwane "Stowarzyszeniem".

Skr?cona nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Marfan Polska.

2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Gdynia.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie pożytku publicznego określone według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) jako:

4.a) (85.32.C) Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania

4.b) (91.33.Z) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§, 2.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy wymaga tego realizacja cel?w statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na podstawie uchwały Zarządu.

3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracownik?w do prowadzenia swych spraw.

§, 3.

1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyr?żniającym je wśr?d innych organizacji.

2. Emblemat Stowarzyszenia zatwierdza Zjazd Stowarzyszenia.

Rozdział 2.
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA.

§, 4.

Celami Stowarzyszenia są:

1.1 - pomoc osobom z zespołem Marfana oraz innym osobom niepełnosprawnym (zwanymi dalej PODOPIECZNYMI) a także ich rodzinom bądź opiekunom.

1.2 - pomoc ofiarom przemocy, rodzinom dotkniętym nałogiem alkoholowym oraz ofiarom wypadk?w drogowych.

1.3 - popularyzowanie idei ochrony środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:


1. rozwijanie r?żnorodnych form pomocy dla chorych, niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy i poszkodowanych w wypadkach drogowych.

2. popularyzacja wiedzy o chorobach, uzależnieniu alkoholowym i innych uzależnieniach oraz zapobieganie wypadkom drogowym.

3. wprowadzanie nowoczesnych program?w profilaktycznych

4. wsp?łpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji państwowej oraz instytucjami i organizacjami innych państw w realizowaniu cel?w statutowych.

5. pomoc wzajemną rodzin dotkniętych chorobą lub patologią społeczną,

6. zabieganie w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych o wzmożenie prac nad osiągnięciem wczesnej wykrywalności schorzeń i pełnej rehabilitacji,

7. przebudowę systemu prawnego dla zwiększenia szans chorych i słabszych na osiągniecie samodzielności społecznej i zawodowej

8. podejmowanie, organizowanie oraz wspieranie inicjatyw i działań ekologicznych. społecznych, kulturalnych

§, 5.

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki honorowe, wyr?żnienia i nagrody oraz nadawać je osobom fizycznym, prawnym, instytucjom.
Ustanawianie wyr?żnień i odznak, o kt?rych mowa w §, 5. ust. 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zjazdu na wniosek Zarządu.
Zarząd może przyznawać nagrody za szczeg?lny wkład pracy w działalność Stowarzyszenia.

Rozdział 3.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§, 6.

Członek Stowarzyszenia popiera cele oraz deklaruje i daje rękojmię uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji cel?w Statutowych.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członk?w zwyczajnych,
członk?w wspierających,
członk?w nadzwyczajnych,
członk?w honorowych,

§, 7.

O przyjęciu danej osoby w poczet członk?w : zwyczajnych, wspierających nadzwyczajnych decyduje Zarząd.
Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

2.1. Od odmowy przyjęcia w poczet członk?w zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zjazdu, kt?rego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§, 8.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletni członkowie rodzin dzieci chorujących na Zesp?l Marfana i inne choroby genetycznie uwarunkowane.


1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

1.1 - czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

1.2 - prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji cel?w Stowarzyszenia.


2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
2.1 - brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

2.2 - przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2.3 - postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,

2.4 - regularnie płacić składki członkowskie.
Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członk?w zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Za szczeg?lnie duży wkład pracy, o kt?rym mowa w §, 8. ust. 4 członkom zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki, wyr?żnienia i nagrody.
W wypadku nieusprawiedliwionego, mimo pisemnego upomnienia, zalegania przez członka zwyczajnego z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, członek zostaje wykreślony z listy członk?w zwyczajnych i otrzymuje status członka wspierającego. Pisemne upomnienie może mieć formę wiadomości: tekstowej SMS, internetowej E-mail lub listem. Po opłaceniu zaległych składek, członek ponownie otrzymuje status członka zwyczajnego.

§, 9.

Członkami wspierającymi mogą zostać osoby nie będące rodzicami dzieci

chorujących na zesp?ł Marfana i inne choroby genetycznie uwarunkowane.
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być r?wnież osoby prawne.
Członek wspierający Stowarzyszenia posiada:

2.1 - bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej, o ile jest fizyczną osobą pełnoletnią,

2.2 - prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji cel?w Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający Stowarzyszenia:

3.1 - może brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

3.2 - powinien przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3.3 - powinien postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,

3.4. - powinien regularnie płacić składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
Praca członka wspierającego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członk?w zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Za szczeg?lnie duży wkład pracy, o kt?rym mowa w §, 8. ust. 4 członkom wspierającym Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyr?żnienia.

§, 10.

Członkami nadzwyczajnymi mogą zostać dzieci z zespołem Marfana i innymi chorobami genetycznie uwarunkowanymi (zwane dalej PODOPIECZNYMI).
1. Członkowie nadzwyczajni zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

2. Członek nadzwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji cel?w Stowarzyszenia.

3. Członek nadzwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

3.1- przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3.2 - postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,

§,11.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, kt?ra za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia w formie wyr?żnienia przez Zjazd na wniosek Zarządu.

§, 12.

1. Osoba zainteresowana przynależnością do Stowarzyszenia może zostać członkiem po złożeniu pisemnej deklaracji, po zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głos?w.
Od odmowy przyjęcia w poczet członk?w zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej, kt?rej uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

§,13.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia płacą składki w wysokości określanej przez Zarząd.

2. Członkowie wspierający i honorowi mogą opłacić składkę w zadeklarowanej

wysokości.

§, 14.

Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.

2. Skreślenie z listy członk?w Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach,

2.1. Rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,

2.2 - Nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 24 miesięcy. Pisemne upomnienie może mieć formę wiadomości: tekstowej SMS, internetowej E-mail lub listem.

2.3 - Śmierci członka.

3. Wykluczenie członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

3.1. - prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.

3.2. - popełnienia czynu! kt?ry dyskwalifikuje daną osobę Jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w §, 14 ust. 2 pkt. 1 i 2 i w ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie! o kt?rej mowa w §, 14. ust. 2 pkt. 1 i 2 i ust. 3 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Komisji Rewizyjnej, kt?rej decyzja jest ostateczna.

Rozdział 4.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

A. Postanowienia og?lne.

§, 15.

Władzami Stowarzyszenia są:
Zjazd członk?w Stowarzyszenia (w dalszym ciągu określany jako Zjazd,
Zarząd minimum dwuosobowy a maksimum pięcioosobowy,
Komisja Rewizyjna dwu- lub trzyosobowa,

§, 16.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje Zjazd spośr?d uprawnionych członk?w Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

§, 17.

Uchwały władz Stowarzyszenia opr?cz Zjazdu zapadają zwykłą większością głos?w w obecności co najmniej połowy og?lnej liczby członk?w tych władz.
O ile władza wymieniona w tj. 15. pkt. 2 i 3 jest dwuosobowa wymagana jest zgodność decyzji.
Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu władz Stowarzyszenia nie uczestniczy wymagana liczba członk?w! w?wczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głos?w oddanych przez uprawnionych członk?w obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej p?ł godziny po pierwszym terminie!
Postanowienia §, 17. ust. 3 nie stosuje się do uchwał dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
W przypadku ustąpienia członka władz w czasie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośr?d uprawnionych członk?w Stowarzyszenia w drodze kooptacji. Liczba os?b dokooptowanych w ten spos?b do władz nie może przekroczyć połowy liczby członk?w pochodzących z wyboru.

B. Zjazd Stowarzyszenia.

§, 18.

Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Kworum na Zjeździe powinno wynosić 2/5 członk?w zwyczajnych.
Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głos?w członk?w zwyczajnych.
Do kompetencji Zjazdu należy:

4.1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji.

4.2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia zwłaszcza finansowej

4.3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej,

4.4. uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia

4.5. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

4.6) wyb?r Zarządu Stowarzyszenia,

4.7) wyb?r Komisji Rewizyjnej,

4.8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
Termin Zjazdu ustala na podstawie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
Okres pomiędzy Zjazdami Stowarzyszenia wynosi 4 (cztery) lata.

7. Zarząd Stowarzyszenia powiadamia pisemnie członk?w o terminie Zjazdu co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed jego odbyciem. Pisemne zawiadomienie może mieć formę wiadomości: tekstowej SMS, internetowej E-mail lub listem.

8. Z inicjatywy 15 (piętnastu) członk?w zwyczajnych można zwołać Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia. Grupa zwołująca Zjazd Nadzwyczajny zobowiązana jest w?wczas do powiadomienia wszystkich członk?w Stowarzyszenia, co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed jego odbyciem. Pisemne zawiadomienie może mieć formę wiadomości: tekstowej SMS, internetowej E-mail lub listem.

§, 19.

W Zjeździe Stowarzyszenia biorą udział:
członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
członkowie władz Stowarzyszenia,
mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi.

§, 20.

Zjazd po otwarciu przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego.

C. Zarząd Stowarzyszenia

§, 21.

1. Zarząd składa się z :
Prezesa
V-ce Prezesa
ewentualnie dw?ch do trzech członk?w ( w tym sekretarza i skarbnika)
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

3. Członkiem Zarządu może zostać tylko osoba, kt?ra nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Każda osoba wybrana do Zarządu jest zobowiązana niezwłocznie po wyborze złożyć oświadczenie że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§, 22.

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Do składania oświadczeń woli w tym dotyczących zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie dw?ch członk?w Zarządu ( w tym Prezesa) a dla ważności innych dokument?w wystarczy podpis jednego upoważnionego.
Zarząd może udzielać osobom kierującym pracami Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw og?lnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

§, 23.

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczeg?lności:

1.1- realizacja uchwalonego przez Zjazd programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Zjazdu,

1.2 - kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

1.3 - podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członk?w i ustania członkostwa,

1.4 - kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz

wykonywanie praw wsp?lnika i akcjonariusza w sp?łkach z udziałem Stowarzyszenia,

1.5 - podejmowanie na wniosek co najmniej 5 członk?w Stowarzyszenia uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.
Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.
Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członk?w w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

§, 24.

Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.

2. Biurem Zarządu kieruje dyrektor zwany koordynatorem zatrudniony przez Zarząd.
W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim przynajmniej dw?ch członk?w Zarządu.
Zarząd może upoważnić koordynatora do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w biurze pracownik?w, z tym że zatrudnianie i zwalnianie pracownik?w na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Zarządu.

§, 25.

Szczeg?łowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

D. Komisja Rewizyjna

§, 26.

1.1. Komisja rewizyjna składa się z dwu- lub trzech członk?w, kt?rzy nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani innych jego organ?w, oraz nie są połączeni więzami pokrewieństwa, bądź powinowactwa z tymi osobami,

1.2. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umysłowej.

1.3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych koszt?w lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone wart. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu os?b kierujących niekt?rymi podmiotami prawnymi.

2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

3.1.- przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności pod względem merytorycznym i finansowym,

3.2.- składanie sprawozdań na Zjeździe i zgłaszanie wniosk?w o udzielenie

absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3.3.- przedstawianie Zarządowi protokoł?w pokontrolnych wraz z wnioskami,

3.4.- prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

3.5.- składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu,

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia, w szczeg?lności członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyć członkostwa w Komisji z pełnieniem funkcji w Zarządzie ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wsp?lnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z służbowej, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Każda osoba wybrana do Komisji Rewizyjnej jest zobowiązana niezwłocznie po wyborze złożyć oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i że nie jest członkiem Zarządu oraz że nie pozostaje z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wsp?lnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z służbowej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych koszt?w lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Gł?wnego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

§, 27.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§, 28.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i, w razie potrzeby inni Jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział 5.
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§, 29.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1.1.- ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

1.2.- inne prawa majątkowe,

1.3. - środki pieniężnej majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych cel?w Stowarzyszenia,

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źr?deł:

2.1.- składek członkowskich,

2.2.- dotacji, darowizn, spadk?w i zapis?w,

2.3. - dochod?w z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,

2.4.- dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w sp?łkach,

2.5.- dochod?w z majątku Stowarzyszenia,

2.6.- ofiarności publicznej.

§, 30.

Stowarzyszenie może: przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członk?w, członk?w organ?w, jej pracownik?w oraz os?b z kt?rymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wsp?lnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych niżej &bdquo,osobami bliskimi&rdquo,.

3. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członk?w, członk?w organ?w, pracownik?w oraz ich os?b bliskich na zasadach innych niż w stosunku do os?b trzecich, w szczeg?lności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członk?w, członk?w jego organ?w, pracownik?w oraz ich os?b bliskich na zasadach innych niż w stosunku do os?b trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

5. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towar?w lub usług od podmiot?w, w kt?rych uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organ?w lub pracownicy oraz ich os?b bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do os?b trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§,31.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym że cały doch?d z tej działalności jest przeznaczony na realizację cel?w statutowych Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może tworzyć sp?łki i fundacje oraz przystępować do już istniejących.

§, 32.

Szczeg?łowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 6.
PRZEPISY KOŃCOWE

§, 33.

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Zjazd na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 (dw?ch trzecich) głos?w przy obecności co najmniej 2/5 uprawnionych członk?w.

§, 34.

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Zjazdu powziętej większością dw?ch trzecich głos?w przy obecności co najmniej połowy członk?w.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

3. Pozostały po rozwiązaniu majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele Statutowe.Opublikował: Jan Kawalec
Publikacja dnia: 13.05.2014
Podpisał: Jan Kawalec
Dokument z dnia: 10.05.2014
Dokument oglądany razy: 32
Polityka Prywatności